Hlavní strana

Topol

Osadní výbor

Habrov

Historie

Svaz žen

Mateřská škola

Fotogalerie

Hasiči Topol

Hospůdka

Firmy

Kam na výlet

Kontakt

Mapa

Odkazy

 

Návštěvnost

Poslední aktualizace 04. 01. 2012  

 

Historie obce Topol

 

První písemná zmínka

První písemná zmínka o Topoli pochází z roku 1399. Nejstarší známé osídlení je však doloženo již kolem roku 4000 př. n.l., a to na hraně terasy nad řekou Chrudimkou, kde se nachází ostroh zvaný Na Hradě. Bylo zde vybudováno zemědělským lidem lengyelské kultury hradiště, které bylo opevněno valovým náspem a v pozdější fázi dřevěnou palisádou s vnitřní plochou zastavěnou dlouhými dřevěnými domy. Jednalo se o jedno z nejstarších hradišť na Chrudimsku.

 

Druhé obydlení

Podruhé se tu usadili nositelé slezskoplatěnické kultury ze starší doby železné,asi 750-400 př.n.l.. V tuto dobu bylo hradiště opevněno mohutným valovým náspem, který byl zpevněn vnitřní dřevěnou konstrukcí. Na vnější straně se nacházel široký příkop. Vnitřní hustou zástavbu tvořily jednoduché dřevěné chaty. Hradiště bylo delší dobu pravděpodobně obléháno, což zřejmě vedlo k jeho konci. Obránci snesli k vnitřní straně opevnění rozměrné zásobní nádoby, v nichž na nejlépe chráněném místě před poškozením nepřítelem chránili zásoby vody a potravin. Mezi nádobami byly nalezeny hromady opracovaných valounů, sloužících jako munice. Hradiště však bylo dobyto a vypleněno a již nikdy nebylo obnoveno. Ve 2. nebo 1. století př. n. l. ještě původní plocha krátkodobě posloužila k osídlení, kdy na našem uzemí sídlili Keltové,  a naposledy v době slovanské v 10. století, kdy bylo na katastru Topole osídleno slovany i několik dalších poloh. Ve 13. století se osídlení přesunulo do míst dnešní obce, kde se stalo základem dalšího vývoje.

 

Pověst o vzniku názvu Topol

Vznik vesnice Topol se váže k pověsti: Na svahu blíž "Tří bubnů" stávala někdy ves Kočice, která roku 1468 vojskem krále Matyáše byla vypálena. Dle pověsti stával tu hrad, jejž postavil bohatý zeman svému zeti, který byl původně kočím či vozkou. Zeman ten bydlel prý na Paumberkách. Když jednou procházeli se mladí manželé
v místech dnešní vsi Topol, přišel k nim a maje z nich radost, prohodil k nim: "Nu děti, abyste na starého tatíka nezapomněli, i to pole vám dávám." Manželé pak na poli, od otce darovaném, vystavěli vesnici a nazvali ji "Topole" dnešní Topol.

 

Odtržení Topole

Asi do poloviny 15. století údajně stávala na místě bývalého hradiště tvrz pánů
z Habrova, v jejichž držení byly Topol a Kočice, zaniklá ves mezi Třemi Bubny
a Kočí, která byla vypálena. Ve druhé polovině 15. století tvrz zanikla a koncem století byli všichni držitelé selských statků v Topoli poddanými města Chrudimě. Poddanská příslušnost Topole přetrvala až do zrušení poddanského poměru v roce 1848. Jen dvakrát, a to ještě na krátko, byla Topol od Chrudimě jako své vrchnosti odtržena. V obou případech pro vzpouru Chrudimě proti Habsburkům. Poprvé to bylo roku 1547, kdy byla Topol zkonfiskována císařem Ferdinandem. Chrudim koupila celou vesnici Topol 1.9.1561 zpět za 566 kop 15 grošů českých. Za konfiskací pobělohorských byla Topol zkonfiskována znovu, leč roku 1628 jí byla Topol vrácena.

 

Smírčí kříž

Patrně z roku 1655 pochází kamenný smírčí kříž, stojící v Topoli po levé straně na cestě z Chrudimě asi 5m od silnice vedle zahradní zdi, s letopočtem a třemi rýhami na přední straně a vyrytými vidlemi na straně zadní. Ke kříži se váže pověst, že zde byl probodnut vidlemi starosta. Rozměry 60x60cm. 

 

Robota

Ode dne 9.října 1662 byli Topolští povinni robotovat. Po roce 1671 přibylo Topolským roboty, protože chrudimská vrchnost od svých dvorů odprodala paterý potah a poddaní ze všech vsí  chrudimských museli robotovat. Dne 13.dubna 1714 zavedla chrudimská vrchnost nový plat, který z Topole činil 98 zl. A tak Topolští spolu s Vestcem protestovali a když nepochodili tak se přidali ke Kočským a Vlčnovským, kteří již měli s Chrudimí spor dříve. Konšelé a rychtáři byli vzati na 17 dní do šatlavy pro svou tvrdošíjnost. Po propuštění byli ustanoveni noví rychtáři.

Statky topolské se začali dělit  počínaje rokem 1788 a poněvadž statky byli hodně děleny a od nich odtrhávány a prodávány chaloupky, bylo původní číslování změněno po roce 1800.

 

Kaple

Obec Topol nikdy neměla vlastní kostel. Na návsi byla ovšem za starosty Matěje Kučery postavena roku 1879 kaple Jména Panny Marie.Byla postavena stavitelem Studničkou z Chrudimě. Roku 1888 byla kolem kaple zřízena okrasná zahrádka. 1.května 1918 byl pro válečné potřeby úředně odebrán zvonek vážící 11kg, jímž bylo vyzváněno klekání. 1.října 1922 byl zakoupen zvon o váze 69kg. Další zvon darovaly 25.5.1930 dámy E.Šaravcová, M.Kučerová, A.Novotná, M.Šmahová
z Topole (vážil 42kg, výška 38cm).

 

Hřbitov

 Hřbitov byl založen v roce 1886. Slečna Marie Kučerová z topole č.4 darovala obci ku zřízení hřbitova od svého pozemku 1 korec pole. Prvním hrobařem byl ustanoven Jan Matyáš. Roku 1888 byly na hřbitově vysázeny kaštany a lípy. V roce 1908 byla založena nová hřbitovní kniha. Roku 1944 byla mezi občany uspořádána sbírka na odvodnění hřbitova a vykopána studna. 

 

Hasičský sbor

Roku 1886 vznikl Sbor dobrovolných hasičů

 

Škola

V roce 1909 byla v Topoli postavena dvoutřídní obecná škola. Místo pro školu prodal J.Kondrád. Školní rok začal 16.září 1909. Správcem byl ustanoven František Teplý. Pro nedostatek dětí byly v roce 1926 obě třídy sloučeny v jednu,

 a v roce 1974 byla škola zrušena úplně a nahradila ji mateřská školka, která se později stala součástí chrudimské mateřské školy v ulici dr. Malíka. Mateřská škola je zde dodnes. 

 

Elektrifikace

Roku 1919 byl do obce zaveden elektrický proud.

 

1. světová válka

Během 1. světové války narukovalo z Topole 84 mužů, z nichž 13 padlo a 8 mužů se vrátilo invalidních. Pomník padlým v 1. světové válce byl postaven roku 1938. 

 

 

Samostatnost

Samostatnou obcí byla Topol v letech 1850-1960, pak byla součástí obce Kočí-Topol, a to až do 1.1.1990 kdy se stala místní částí města Chrudimě.

 

Kronika

Pamětní kniha vedená v letech 1915-1955 je nejstarší kronikou Topole. Na ni navazuje kronika, která je vedená od roku 1959. Dále ještě existují školní kroniky
z let 1909-1959 a 1959-1974.

 

Vývoj obyvatelstva

V roce 1651 měla Topol 62 obyvatel

Roku 1783 bylo mezi 28 příbytky v Topoli 8 selských, 7 výměnkářských, 8 baráčnických, 1 chalupnický, pastouška a 3 jiné

V roce 1789  Topol měla  29 domů

Roku 1837 bylo v Topoli 36 domů a 224 obyvatel a jeden hospodářský dvorec

Roku 1845 bylo v Topoli 37 domů s 234 obyvateli

Roku 1845 tu bylo 236 obyvatel

Roku 1869 měla Topol  39 domů a 347 obyvatel

Roku 1890 tu bylo 49 domů s 380 obyvateli

Roku 1910 zde bylo 59 popisných čísel s 425 obyvateli.

Roku 2004 73 domů 164 obyvatel

V současné době je v Topoli 167 obyvatel a 61 popisných trvale obydlených čísel.

 

 

zdroj: Kronika obce Topol

          Pamětní kniha obce Topol

          Almanach ke 120.výročí založení SDH

hlavní stránka

 

 

 

SDH Topol, SŽ Topol, Jízdní řády IDOS, MHD Chrudim, Město Chrudim, Chrudimský info portál, Katastrt. úřad Chrudim,

Chrudimský deník, Návštěvník, Plovoucí podlahy, parkety

 
 

Počasí

v Pardubickém regionu

 

 

 

 

Copyright © 2008 P.S.Topol